capyap 

 

Çift anadal ve yandal programlarına başvuru

Çift anadal ve yandal programına başvuru şekline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

 • Çift anadal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde çift anadal programına en geç yedinci yarı yılda başvurulabilir.
 • Yandal programına, kayıtlı olunan programın en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılında başvurulabilir. Öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç dört yıldan (sekiz dönem) fazla olan fakültelerde yandal programına en geç sekizinci yarıyılda başvurulabilir.
 • Öğrencinin çift anadal ve/veya yandal için başvurduğu programın bağlı olduğu fakültenin yönetim kurulu bu başvuruyu değerlendirir ve uygun görmesi halinde, öğrencinin anadal programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokula kararını iletir.

 

Çift anadal ve yandal programlarına kabul

Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi için:

 • Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu anadal programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,
 • Çift anadal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması,
 • Yandal programı için başvuru anında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması,
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olması gerekir.

 

Çift anadal ve yandal programlarında uygulama

Çift anadal ve yandal programlarında uygulama şekli aşağıda belirtilmiştir:

 • Aynı anda birden fazla ikinci anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 • Çift anadal ve yandal programlarının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlarınca danışman atanır.
 • Çift anadal programında her iki anadal için ayrı ayrı ve her ikisi birlikte bir öğrenim belgesi düzenlenir. Yandal programları için de ayrı bir öğrenim belgesi düzenlenir.
 • Çift anadal programındaki öğrenci, anadal programında yükseköğretim kurumu içinde geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

 

Programa devam ve çıkarılma

Programa devam ve çıkarılmaya ilişkin esaslar şunlardır:

 • Çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin ikinci anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Çift anadal ve yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal ve/veya yandal programından kaydı silinir.
 • Bu programlarda bulunan öğrencilerden bu Yönetmelikte öngörülen şartları yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölümlerden en az birinin önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile bulundukları çift anadal veya yandal programından çıkarılırlar. Çıkarma kararı, ilgili diğer yönetim kuruluna bildirilir ve uygulanır.
 • Bu programlardan ayrılan öğrencilerin ikinci anadal için almış olduğu dersler, talepleri hâlinde kredisize çevrilir.
 • Öğrenci, çift anadal ya da yandal programından ayrılması halinde, başarısız olduğu çift anadal ya da yandal programındaki dersleri tekrarlamak zorunda değildir.

 

Programlardan mezuniyet

Çift anadal veya yandal programlarından mezuniyet koşulları şunlardır;

 • İkinci anadal programından mezun olabilmek için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 2.70 olması ve programların mezuniyet koşullarının yerine getirilmesi gerekir.
 • Yandal sertifikası alabilmek için anadal genel not ortalamasının en az 2.30 olması gerekir.
 • Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrenciye ikinci anadal diploması veya yandal sertifikası, devam ettiği birinci anadal programından mezun olması halinde verilir.
 • Anadal programını tamamlayan, ancak ikinci anadal veya yandal programından eksikleri kalan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. Ancak kredi yükünün yoğun olduğu çift anadal programlarında uzatmaya gerek duyulması halinde ilave bir iki yarıyıl daha uzatma verilebilir.

 

 • Yandal programı tamamlama formu

Yandal programının tamamlanması aşamasında öğrencinin, yandal programında aldığı bütün dersleri, notları ve genel not ortalamasını gösteren yandal programı tamamlama formunu doldurması gerekir. Yandal tamamlama formu hem yandal ve hem de anadal bölüm başkanlarınca onaylanır ve kopyaları her iki bölüm başkanlıklarına, ilgili fakülte dekanlıklarına ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne verilir.

 

Çift anadal veya yandal diploması/sertifikası

 1. Kayıtlı bulunduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal lisans programını tamamlayan öğrenciye ikinci bir lisans diploması verilir.
 2. Kayıtlı bulunduğu yandal programını başarı ile tamamlayan öğrenciye ise yandal sertifikası verilecektir.

 

 

http://www.yeditepe.edu.tr/ogrenim/yonetmelikler