derstanimlariİ

BBA 101 İşletmeye Giriş (3, 0, 0, 3, 6)

Üretimden satışa, muhasebeden insan kaynaklarına, pazarlamadan finansa, uluslararası işten yönetim bilgi sistemlerine kadar işletmenin geniş bir perspektifte keşfedilmesi; işletmenin tanımının, kar amaçlı organizasyonlar ile kar amaçlı olmayan organizasyonlar ve girişimci işletmeler arasındaki farklılıkların sunulması, işletmenin tarihi gelişiminin sunulması.


BBA 102 Yönetimin Temelleri (3, 0, 0, 3, 7)

Planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrolden oluşan işletmenin dört fonksiyonunun, yönetimin tarihi alt yapısının, örgütsel kültür ve çevrenin yanı sıra küresel çevrede yönetimin, sosyal sorumluluk ve etik, karar verme gibi konuların anlaşılması, liderlik teori ve uygulamalarının aktarılması.


BBA 181 İşletme için Bilgisayar Uygulamaları (3, 0, 0, 3, 6)

Belge oluşturma, düzenleme ve değiştirme, uygulamalar içindeki bilgileri sütun, tablo, çizelge formatında hazırlama, referans ve alıntıları ile akademik makale hazırlama, raporlar ve uzun dokümanlarda kullanılacak araçlar. Veri ve Excel tabloları ile çalışma, formüller ve fonksiyonlar, veri analizi, çizelgeler. Sunum hazırlama ve geliştirme.

BBA 201 Örgüt Teori ve Tasarımı (3, 0, 0, 3, 5)

Örgütler, örgütsel yapılar ve süreçlere ilişkin temel bilgilerin anlaşılması, örgütsel yapının unsurlarının, etkin örgütsel tasarımın belirleyicilerinin, yöneticilerin kullanabilecekleri yapısal tasarımların ve bu tasarımların geçerli olacağı koşulların sunulması.

Ön koşul: BBA 102


BBA 202 Örgütsel Davranış (3, 0, 0, 3, 5)

Liderlik, takım çalışması ve grup dinamikleri, kariyer, iş rolleri, iş zenginleştirme, çalışan katılımı, iş ve özel yaşamın dengelenmesi, çatışma, değişim, karar verme gibi örgütlerde çalışanları etkileyen faktörlerle kişilik, tutum, algı ve motivasyon gibi bireysel faktörlerin sunulması.

Ön koşul: BBA 102


BBA 203 Çok Kültürlü İş İletişimi (3, 0, 0, 3, 5)

Kültürün iletişim içerisindeki rolünün, dilin uluslararası iletişimdeki yerinin anlaşılması, kültürel farklılıklara karşı hassasiyetin sağlanması, kültürlerarası yetkinlikler ile ilişkili profesyonel ve kariyer gelişim becerilerinin ve çok kültürlü iş ortamlarında etkin iletişim kurma becerilerinin kazandırılması.


BBA 204 Girişimcilik İlkeleri (3, 0, 0, 3, 5)

Girişimciliğin temelleri; girişimci ve girişimciliğin tanımları, girişimciliğin tarihçesi; girişimcinin özellikler; girişimcilik çeşitleri; girişimcilik için yaratıcılık ve yenilikçiliğin önemi; iş fikri oluşturma süreci; iş fikrinin başarılı bir işe dönüştürülme süreci; girişimcilik için sermaye temini ve alternatifler; iş modeli; iş planı hazırlanması.


BBA 205 Yönetsel Düşünce (3, 0, 0, 3, 5)

Yönetim disiplini içerisinde sistem düşüncesi, stratejik düşünme, yenilikçi düşünme ve yaratıcı düşünmeden oluşan dört temel yaklaşımın verilmesi, yönetimsel karar vermeyle ilgili bağlamsal perspektifin, yönetim düşüncesi ve karar vermenin karmaşıklığının, rasyonellik ve içgüdü, farklı bağlamsal etkilerin rolü, rasyonellik ve uzmanlık, içgüdü ve deneyim, belirsizliğin temel sorunları, ve örgütsel öğrenme gibi konuların aktarılması.


BBA 206 İnsan Kaynakları Yönetimi (3, 0, 0, 3, 5)

Günümüz işletmelerinin yönetiminde bir stratejik ortak olarak insan kaynakları profesyonellerinin rolü, işe seçme, yerleştirme, geliştirme, değerlendirme, ücretlendirme ve çalışan ilişkileri gibi konularla yasal ve küresel çevrenin etkileri, işgücü çeşitliğinin eğitilmesi, cinsel taciz, fayda maliyeti gibi güncel konuların keşfedilmesi.


BBA 208 Etik ve Sosyal Sorumluluk (3, 0, 0, 3, 5)

Etik ve etik eğilim, etik ve örgütsel paydaşlar, sosyal sorumluluk politikaları, çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir tedarik zinciri, sürdürülebilir gelişim, işyerinde ayrımcılık ve taciz, örgüt ve sosyal konular, serbest ticaret-adil ticaret, örgüt ve toplum gibi konuların anlaşılması.


BBA 241 Finansal Muhasebe (+ Lab) (2, 0, 2, 3, 5)

Muhasebenin tanımı; muhasebe denklemi, kurum işlemlerinin kaydı ve defter hesapları; düzenleyici girişler; genel geçici mizan ve finansal tabloların hazırlanması; dönem sonu hesapların kapatılması; ticari aktiviteler; stok maliyetlemesi; amortisman yöntemleri.


BBA 242 Finansal Raporlama ve Analiz (3, 0, 0, 3, 5)

Kurumlar için muhasebe; çok adımlı kar zarar tablosu ve kapsamlı kar zarar tablosu; sınıflandırılmış bilanço- mali tablolar, nakit akım tablosu; finansal yönetim değerlendirmesi; finansal tablo analizi ve paranın zaman değeri.

Ön koşul: BBA 241


BBA 261 Pazarlama Yönetimi (3, 0, 0, 3, 5)

Pazarlama kararları konusunda ele alınması gereken faktörler, pazarlama bileşenleri, tüketici davranışı, segmentasyon, hedef kitle belirleme ve konumlandırma prensipleri, tüketici ve rekabet odaklı pazarlama stratejileri. Küresel marka yaratma sürecinde pazarlama yönetimi, strateji geliştirilmesi için gerekli teknik ve beceriler, pazar araştırma, tutundurma ve fiyatlandırmanın yanı sıra rekabet avantajı sağlama konularının teorik yaklaşımları ve vaka çalışmaları ile uygulamalı projeler. Ön koşul: BBA 102


BBA 282 Uygulamalı İşletme İstatistiği (3, 0, 0, 3, 5)

Ölçme ölçekleri, tanımlayıcı istatistik: niteliksel ve niceliksel veriler; olasılığın temelleri; ayrık ve sürekli olasılık dağılımları: Binom ve Normal dağılımlar; çıkarımsal istatistik: hipotez testleri; bir ve iki örnekli ortalama ve oran testleri, güven aralıkları.

BBA 301 Kurumsal Yönetim (3, 0, 0, 3, 6)

Kurumsal yönetimin geçmişi, bugünü ve geleceği; üst düzey yöneticilerin bilmesi gereken sistemler üzerine odaklanır; süreçler, katılımcılar, yasal çevre konularında son 20 yıldaki önemli gelişmeler; yönetim modellerinde ve süreçlerindeki küresel uyum; uygulamalar ve spesifik konular örneğin; yönetim kurulunun değerlendirilmesi, yönetim kurulunun elde etmiş olduğu maddi olanaklar, şeffaflık, hesap verilebilirlik konularına etki eden temel dinamikler.


BBA 302 Değişim Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Örgütsel değişimin temel bileşenleri; örgütsel gelişimin evrimi; değişimin doğası; değişimin planlanıp uygulanması; değişimi gerçekleştiren, yöneten ve etkilenen yöneticilere, değişim ajanlarının örgütlerde değişimi nasıl etkili şekilde yönetip hayata geçirebilecekleri önerilmektedir.


BBA 303 Liderlik (3, 0, 0, 3, 6)

Liderlik rollerinin, yeteneklerinin, ve stillerinin kavranması; iletişim, problem çözümlenmesi, takım çalışması, motivasyon konularında liderlik, liderlik konusu ile ilgili farklı perspektifler ve teoriler, liderlik kavramının tarihi ve güncel olarak incelenmesi, liderlerin tanımlanması, liderlik teorilerinin güncel örnekleri, liderlik stil felsefesinin ve öğrencilerin liderlik potansiyelinin geliştirilmesinin planlanması.


BBA 304 Çatışma Yönetimi ve Müzakere (3, 0, 0, 3, 6)

Küresel örgütlerde çatışmayı etkili yönetmek; çatışmanın doğası ve tanımı; adalet; etkili müzakere teknikleri ve engeller; yöneticilerin kariyerlerinde ve işyerlerinde müzakerelerin önemi; müzakere süreci ve aşamaları, planlama ve müzakere için hazırlık; müzakerelerin yapısı.


BBA 305 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Girişimcilik ve girişimci özellikleri; iş planı; yenilik ve yaratıcılık; küçük işletme tanımları, yapıları ve fonksiyon yapıları; küçük ve orta ölçekli işletmelerin avantaj ve dezavantajları; yeni iş kurmadaki problemler; franchising; küçük ve orta ölçekli işletmeler için sürdürülebilir büyüme stratejileri.


BBA 306 Vergi Hukuku (3, 0, 0, 3, 6)

Vergilendirme ilkeleri, vergi tanımı, vergilendirme sistemlerinin incelenmesi, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezalarını, vergi borcunu sona erdiren nedenler, şirketlerin vergilendirilme süreci.


BBA 307 Ticaret Hukuku (3, 0, 0, 3, 6)

Ticaret hukukunun temel kavramlarının incelenmesi, ticari işletme kurmanın gereklerini anlama, şirket düzeyinde analiz etme ve tasarlama, ticaret sicili ve ticaret unvanının fonksiyonu, ticari markalara ve haksız rekabete ilişkin hukuki düzenlemeler, kıymetli evrak kavramı


BBA 308 İş Hukuku (3, 0, 0, 3, 6)

İş ilişkisinin tür, kuruluş, işleyiş ve yapısının analizi, çalışan ve işverenlerin karşılıklı borç ve sorumlulukları, iş güvencesi konuları, iş ilişkisinin sona ermesinin neden olabileceği sonuçları, iş ilişkisinin sona ermesi kavram ve yöntemleri


BBA 310 İşletme Hukuku (3, 0, 0, 3, 5)

İş Hukukunun temel kavramları, işyeri kavramı- işyerinin devri, şirketlerde azınlık paya sahip olanların hakları, tüketici hakları, ürün garantisi, kiralama ait hukuki düzenlemeler, iflas, birleşme, satın almalar ve fikri hakların hukuki olarak incelenmesi, patent ve teliflerin hukuksal olarak analizi


BBA 311 Çalışan ile Yönetim İlişkileri (3, 0, 0, 3, 6)

Çalışan ve işverenlerin arasındaki ilişkinin tarihsel olarak incelenmesi, çalışan ve işverenlerin hakları, iş ilişkisinin yasal olarak incelenmesi, toplu iş sözleşmelerinin temel kavramları ve incelenmesi, değişen ekonomik çerçeve içerisinde yönetim ve çalışan ilişkilerine etki eden faktörlerin incelenmesi.


BBA 341 Yönetim Muhasebesi (3, 0, 0, 3, 5)

Yönetim muhasebesi temel kavramları, bütçeleme, kontrol ve çeşitli finansal yönetim konularında ve sermaye bütçelemesi konusunda gerekli karar alma teknikleri ve araçları, maliyet muhasebesi ve yönetim muhasebesi arasındaki ilişki, gider dağıtım yöntemleri, faaliyet tabanlı maliyetleme, birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi yöntemleri, maliyet muhasebesi kayıt düzeni

Ön koşul: BBA 241


BBA 342 Orta Kademe Muhasebe (3, 0, 0, 3, 6)

Finansal muhasebe altında kavramsal çerçeve; uluslararası finansal raporlama çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolar; nakit ve alacaklar; envanter; taşınmaz; tesis, teçhizat, maddi olmayan duran varlıklar; mevcut ve uzun vadeli borçlar; özsermayenin muhasebeleştirilmesi

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 343 İşletme Finansmanı (3, 0, 0, 3, 6)

Kurumsal finansmana giriş; finansal karar verme; kurumsal fon kaynakları; fon akışı; kurumsal durum talepleri, bono değerleme; süre; hisse değerleme; risk ve geri dönüş; portföy teorisi; sermaye varlığı fiyatlama modeli, arbitraj fiyatlama modeli; etkin sermaye piyasaları; sermaye yapısı; Modigliani ve Miller sermaye yapı teoremleri; sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalaması; yatırım kararı kuralları; anapara bütçelemesi ve değerleme; geri ödeme dönemi; net bugünkü değer; iç getiri oranı; sermaye bütçeleme; kar dağıtım politikası.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 344 Denetim (3, 0, 0, 3, 6)

Denetime giriş ve temel denetim kavramı; denetim standartları-ISA; denetim döngüsü ve planlama; iç kontrol; denetim kanıtları ve denetim teknikleri; ön raporlar; denetim raporları, finansal tablo hesaplarının denetimi.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BUS 345 Maliyet Muhasebesi (3, 0, 0, 3, 6)

Maliyet muhasebesiyle finansal muhasebenin karşılaştırılması, maliyetlerin akışı ve sınıflandırılması, iş emri maliyetlendirme sistemi, süreç maliyetlendirme sistemi, tam maliyetleme ve değişken maliyetlendirme metotları, aktiviteye dayalı maliyetlendirme, hedef maliyetlendirmesi, ömür süresi maliyetlendirmesi, bölüm raporlaması, transfer fiyatlaması.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 346 Uluslararası Finans (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası finansın temel konuları; uluslararası finansın kurumsal geçmişi; uluslararası ödeme mekanizmaları; ödemeler dengesi, uluslararası para ve bono pazarları; kur rejimleri; ileri dönem kurlar; türev pazarları; forward ve future sözleşmeleri ile riski azaltma; future fiyatlarında pazar etkisi; swap işlemleri ve pazarları; kur swapları; çapraz kur swapları; opsiyonlarla uluslararası finans pazarlarında spekülasyon; çift yönlü opsiyon fiyatlaması; Black-Scholes opsiyon fiyatlama modeli.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 347 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3, 0, 0, 3, 6)

Mali piyasalar ve mali kurumlara genel bakış; mali piyasa ve kurumların küreselleşmesi; faiz oranın belirlenmesi; Loanable Fon Teorisi; faiz oranının dönemsel yapısı; merkez bankaları; ABD Merkez Bankası Sistemi; ABD Merkez Bankası Sisteminin yapısı; para politikası araçları; parasal araçların çeşitli ekonomik değişkenler üzerinde etkileri; para arzına karşılık faiz oranlarının hedeflenmesi; uluslararası para politikaları ve stratejileri; para piyasalarının tanımlanması; para piyasaları bonolarının kar getirimleri; para piyasası ortakları; tahvil piyasalarının tanımlanması; tahvil piyasası bonolarının karşılaştırılması; yabancı döviz piyasaları ve riskleri; faiz oranlarının etkileşimi; enflasyon ve döviz kurları; satın alma gücü paritesi; diğer kredi kurumları; kredi veren kuruluşlar; kredi birliği; mali kurumları; yatırım fonu endüstrisinin büyüklüğü, yapısı ve birleşimi; yatırım fonu kar ve maliyetleri; hedge fonu çeşitleri; küresel mali piyasalar; pazar entegrasyonu durumu.


BBA 348 Girişimcilik Finansmanı (3, 0, 0, 3, 6)

Finans ve girişimci; girişimcilik finansmanı ve firma finansmanı arasındaki fark; yeni girişim kurma süreçleri; yeni girişim geliştirme aşamaları; yeni girişim finansmanı sıralaması; yeni girişim finansman kaynakları; stratejik planlama ve iş planı; iş planının finansal durumu; hedeflenen yatırımcılar; finansal strateji; asıl seçeneklerin fark edilmesi; finansal ihtiyaçların kritik tamamlayıcıları; satış tahmini; belirsizliğin tahmin edilmesi; bilançolar ve analizleri; nakit akış başabaş noktası analizleri; çeşitlendirmenin yararları; halka açılma; yönetim hisselerinin satın alınması; çalışanların sahip oldukları hisselerin mülkiyet planları

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 349 Yatırım Analizleri ve Portföy Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Kar ve riskin ölçümü; kar ve risk arasındaki ilişki; portföy yönetimi; Markowitz Portföy Teorisi; Sermaye Piyasası Teorisi; Sermaye Varlığı Ücretlendirme Modeli; Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi; Menkul Kıymet değerlemesi; Değerlendirme teorisi; alternatif yatırımcıların değerlendirilmesi; borsa analizleri; beklenen hisse başı kazançların tahmini; borsada kazanç çarpanının tahmini; şirket analizi ve hisse seçimi; rekabetçi stratejilerin belirlenmesi ve seçimi; ilave nisbi değer ölçümleri; teknik analizlerin taban varsayımları; teknik analizlerin avantajları ve zorlukları; teknik ticaret kuralları ve indikatörleri; öz kaynak portföy yönetimi; pasife karşılık aktif yönetim.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 361 Pazarlama Araştırmaları (3, 0, 0, 3, 6)

Pazar araştırmalarının pazarlama yönetimi ve marka yönetimi içinde yeri ve önemi, araştırma sorunlarının belirlenmesinden veri toplanmasına, değerlendirilmesine varan süreç, nitel ve nicel veri toplama teknikleri, tüketici iç görüsü tespiti, marka yönetimi içinde toplanan bilginin değerlendirilmesi ve stratejiye dönüştürülmesi

Ön koşul: BBA 381, BBA 261, BBA 102


BBA 362 Tüketici Davranışları (3, 0, 0, 3, 6)

Tüketici davranışı teorileri, psikolojik ve sosyolojik temeller, tüketim sürecinin çeşitli psikolojik, durumsal, sosyo-kültürel etkenleri; tüketici davranışının pazarlama stratejisinde kullanımı; dünyada ve Türkiye'de pazarlama trendlerini etkileyen tüketici araştırmaları

Ön koşul: BBA 261, BBA 102


BBA 363 Marka Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Marka teriminin gelişimi, alternatif tanımlamalar, markayı yaratım ve yönetim süreci, teorilerin yanı sıra markanın önemi, markanın oluşturulmasında stratejik ve yaratıcı teknikler, marka değeri ölçümlemesi, güçlü ve süründürülebilir markaların ortak özellikleri

Ön koşul: BBA 261, BBA 102


BBA 364 Stratejik Pazarlama (3, 0, 0, 3, 6)

Pazarlama kavram ve yöntemlerinin stratejik bakış açısıyla uygulanabilmesi için gerekli olan teorik altyapının örnek olaylar üzerinden incelenmesi, farklı sektörlerde ve farklı ekonomik koşullarda gereken rekabetçi pazarlama stratejileri

Ön koşul: BBA 261, BBA 102, BBA 361, BBA 362, BBA 363


BBA 381 İş Araştırma Metodolojisi (3, 0, 0, 3, 5)

Hipotez testi kuralları tekrarı; tek faktörlü ANOVA; basit doğrusal regresyon; çoklu doğrusal regresyon; veri toplama metotları; niceliksel veri analizleri, karşılıklı tablolama; Ki-kare bağımsızlık testleri; zaman serileri analizi; istatistiksel kalite kontrol

Ön koşul: BBA 282


BBA 382 Üretim ve Operasyon Yönetimi (3, 0, 0, 3, 5)

Üretkenlik, rekabetçilik ve strateji; karar verme, tahmin yapma; süreç seçimi ve kapasite planlama; tesis yerleşimi, yer analizi ve seçimi; kalite ve kalite kontrol; envanter yönetimi, MRPII ve tedarik zinciri yönetimi; bakım.

Ön koşul: MATH 169, BBA 282


BBA 383 Yönetim Bilimi (3, 0, 0, 3, 5)

Deterministik modeller; doğrusal programlama; taşımacılık ve atama problemleri; stokastik modeller; karar teorisi ve karar ağaçları; oyun teorisi; PERT-CPM ile proje yönetimi; kuyruk teorisi; simülasyon.

Ön koşul: MATH 169, BBA 282


BBA 384 Yönetim Bilgi Sistemleri (3, 0, 0, 3, 5)

Bilgi sistemlerinin örgütsel temelleri, donanım, yazılım, internet, kablosuz iletişim, yönetim bilgi sistemleri, kurumsal kaynak planlama sistemleri. Yönetim bilgi sistemlerinin planlaması, kurulumu ve aşamaları, uygulama alanları, karar verme metotları, yönetim fonksiyonları üzerinde yönetim bilgi sistemlerinin etkileri.


BBA 385 Tedarik Zinciri Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6) Tedarik zinciri tanım ve kavramları, tedarik zincirinde iş süreçleri (satın alma, üretim, dağıtım), tedarik zinciri süreçlerinin diğer iş süreçleri ile olan ilişkileri, tedarik zinciri yönetiminde modeller ve uygulamalar, tedarik zinciri stratejileri, yönetimindeki zorluklar, tedarik zinciri planlamasında ve karar vermede kullanılan teknikler, performans ölçümü, sosyal/çevresel/ teknolojik konular, pratik uygulamalar.

Ön koşul: MATH 169


BBA 386 Stratejik Teknoloji Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Stratejik teknoloji yönetimi kavramları ve ilkeleri; yeni teknolojilerin geliştirilmesi, Ar-Ge ve fikri mülkiyet haklarını yönetmek; teknoloji transferi ve know-how; teknoloji, ürün ve pazar konularını göz önünde tutarak geleceği planlama - Teknoloji Yol Haritası (TRM); geleceğin belirsizliğini yönetmek için senaryo planlama araçları ile yöneticilere destek olmak; vakalar aracılığı ile teknoloji yönetimi uygulamaları


BBA 387 Kurumsal Kaynak Planlaması (3, 0, 0, 3, 6)

Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) teorisi ve uygulamaları, KKP sistemlerinin evrimi, iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, süreç haritalama, KKP hayat döngüsü, KKP işlevselliği, denetleme ve riskler. Bölümün SAP Üniversiteler Birliği üyesi olmasından dolayı, öğrencilerin KKP yazılımında lider olan SAP eğitimi alma şansları vardır.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 388 Yeni Ürün Geliştirme (3, 0, 0, 3, 6)

Ürün tasarımı ve üretim metotları, yeni ürün geliştirmeye sistem yaklaşımları, yeni ürün geliştirmeye tasarım teknolojilerinin etkisi, dışarıdan tedarik, örgütsel öğrenme, yeni ürün geliştirme takımlarını yönetme, yeni ürün geliştirme modelleri.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261

BBA 401 Uluslararası İşletme (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası işin teorisi ve tarihi, uluslararası iş ve kurumsal yenilik, sınır aşırı iş, uluslararası iş yapan örgütlerin özellikleri, gelişen yeni ekonomi, küreselleşme, uluslararası işin sosyo- ekonomik, politik ve kültürel çevresi, yabancı yatırımlar, bölgesel ekonomik birleşmeler, küresel strateji, yabancı pazarlara grime yöntemleri, küresel pazarlama ve küresel insan kaynakları yönetimi konularının incelenmesi.


BBA 402 Stratejik Yönetim (2, 0, 2, 3, 7)

Stratejik yönetimin temel konuları, stratejik karar verme, dış çevre ve endüstri analizi, iç çevre analizi, durum analizi ve iş stratejisi, kurumsal ve fonksiyonel stratejiler, stratejilerin uygulanması, personelin yönetilmesi, değerlendirme ve kontrol gibi konuların incelenmesi ve iş stratejisi simülasyonunun uygulanması.

Ön koşul: BBA 201, BBA 261, BBA 343


BBA 403 Paydaş Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Sosyal ve çevresel faktörlerinin yanı sıra mali hedefleri gideren çoklu paydaş perspektifini alarak rekabet avantajlarını tanımak; çeşitli iç ve dış paydaşların çıkarları ve onların meşru ihtiyaçlarını karşılamak; iş, hükümet arasındaki ilişkiler ve küresel bağlamda toplum; paydaş ilişkileri yönetimi, paydaş kavramı; paydaş analizi, paydaş haritalama, paydaş katılımı, kamusal sorunları yönetmek; kurumsal vatandaşlık; hissedar hakları ve kurumsal yönetişim.


BBA 404 Yönetimde Çeşitlilik (3, 0, 0, 3, 6)

Küreselleşme eğilimine paralel olarak artan belirsizlikler içinde rekabetçi bir işgücü yaratmak için çeşitliliğin anlamı, boyutları (temel ve ikincil), etkin biçimde yönetilmesi; şirketlerde farklı kültürden gelen kişilerle uyum içinde çalışma, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları anlama; zihinsel modellerin, yargıların ve kültürel 'valizlerin' farkındalığı; uygun kelime seçimleri gibi konuları içermektedir.


BBA 406 Uluslararası Ticaret Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası girişimcilik faaliyetleri; küreselleşme; küresel iş çevreleri konusunda temel bilgiler; girişimcilik için uluslararası fırsatlar; uluslararası operasyonların organizasyonu; uluslararası ticaret ve yatırım fırsatları; bölgesel ekonomik birleşmeler ve girişimcilik açısından fırsatlar.


BBA 407 Aile İşletmeleri Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Aile şirketi tanımı; Aile şirketleri yönetim fonksiyonları ve rolleri; yerel ve küresel boyutta aile şirketlerinin durumu; aile şirketlerinin öğrenen örgüt olabilmesinin süreçleri; etkin bir örgüt kültürünü yaratılması ve kurumsallaşma; sürdürülebilirlik; aile şirketlerinde çatışma yönetimi.


BBA 408 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Çalışan sağlığı ve güvenlik yönetim kavramları, çalışan sağlığı ve güvenliği yönetiminde kullanılan araçlar ve teknikler, güvenlik kültürü, iş kazalarının incelenmesi, iş güvenlik sistemleri, güvenlik yönetiminde yöneticinin rolü


BBA 411 Üçüncü Sektör Kuruluşları Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Üçüncü Sektörün tanımlama (ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen), anlama, sınıflandırma ve etkin yönetme; liderlik; kaynaklar; süreçler; hesap verebilirlik; üçüncü sektörün toplumsal katkıları gibi konuların irdelenmesi


BBA 412 Girişimcilik (2, 0, 2, 3, 6)

Bu ders KOSGEB Destek Programı Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlene Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine eşdeğerde olup başarıyla tamamlayan öğrencilere Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir. Bu belge sahipleri KOSGEB'in sunduğu 30.000 TL hibe ve 70.000 TL'ye kadar olan desteklerden faydalanması sağlanabilecektir. Girişimcilik temelleri; Girişimcilik süreci; iş planı kavramı ögeleri; iş planı hazırlamaya yönelik atölye çalışmaları; iş planı yazılımı; iş planı sunumu


BBA 414 Ücret Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

İş değerlemeye genel bir bakış; ücret yönetimi ve iş değerleme ilişkisi, ücret politikası ve yan menfaatler; yetkinliklerin ücret üzerindeki rolü, ücret yönetimi, performans bazlı ücret artışları; performans değerlendirme ve ücretler, ücretler için piyasa araştırmaları, ücretin temelleri- dikkat edilmesi gereken konular, kıdem veya performans, satış ekibi için ücret sistemi kurmak, ücret yönetimi için perspektifler


BBA 415 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi, ulusal işletmelerin insan kaynakları yönetimiyle aynı faaliyetleri içermesine rağmen uygulamadaki değişiklikler nedeniyle farklılıklar oluşmaktadır. Uluslararası işletmelerde insan kaynakları süreci; işe alma, eğitim ve geliştirme, performans değerleme, ücret yönetimi, işçi ve işveren ilişkileri olmak üzere beş temel faaliyetle gerçekleşmektedir.


BBA 416 Elektronik İnsan Kaynakları Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Elektronik ortamda insan kaynakları faaliyetlerinin uygulanması ve sonuçları; İnsan Kaynakları fonksiyonlarının küreselleşmesi, elektronik işe alma, e-eğitim, e- insan kaynakları sistemleri, e- İK da gelecek akımlar


BBA 417 Eğitim ve Gelişim (3, 0, 0, 3, 6)

Eğitim ve geliştirme fonksiyonunun aktarımı, Eğitim programlarının gereklilik analizleri, tasarımı, yöntemleri, çalışan gelişimi ve etik konular.


BBA 418 İşe Alım ve Seçme (3, 0, 0, 3, 6)

Planlama, iş analizleri, iç ve dış işe alım, seçim yöntemleri, performans değerlendirme, karar verme süreçleri, oryantasyon


BBA 419 Performans Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Gerçekleştirilmesi istenen örgütsel amaçlara ulaşmak için gösterilen ortak çabalara personelin çalışmasıyla yapacağı katkıyı arttırıcı şekilde yöneltilmesi, değerlenmesi, ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi. Performansı geliştirmek ve performans değerlemesi sonuçlarına dayalı olarak ücret, terfi, işten çıkartma gibi idari kararları verebilmek.


BBA 420 Sürdürebilirlik Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Sürdürebilirlik yönetiminin alanları, sürdürebilirlik yönetim perspektifinin tanımları ve uygulanabilirlikleri, örgütsel yönetimin çevrenin korumasına etkisi, sürdürebilirlik yönetim alanının teknik, finansal, yönetimsel ve politik boyutlarının ve bu boyutlardaki engellerin keşfi, çevre politikaları ve sürdürülebilirlik ekonomisi


BBA 441 Vergi Muhasebesi (3, 0, 0, 3, 6)

Türk Muhasebe Sistemine genel bakış; vergi çeşitleri ve tanımları; katma değer vergisi; bordro vergileri; kurumlar vergisi; kar dağıtımı; ertelenmiş vergiler.

Ön koşul: BBA 241


BBA 442 İç Denetim (3, 0, 0, 3, 6)

İç denetime giriş ve iç denetimin temel konsepti; iç denetim standartları, iç denetim faktörleri, iç denetimin kapsamı, iç denetimin çeşidi, iç kontrol, girişim risk yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi.

Ön koşul: BBA 241


BBA 443 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3, 0, 0, 3, 6)

Muhasebe Bilgi Sistemleri, iş süreçlerine genel bakış, muhasebe işlem döngüleri ve kontrolleri, kontrol ve muhasebe bilgi sistemleri, denetlemeye giriş, hesap verebilirlik için bilgi sistemleri kontrolleri, bilgisayar hilekârlığı ve yetkiyi kötüye kullanma, sistemleri geliştirme ve sistemleri analiz etmeye giriş, muhasebe bilgi sistemlerini geliştirme stratejileri.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 444 İleri Muhasebe (3, 0, 0, 3, 6)

Türk Muhasebe Sistemine genel bakış, Türk ticari işletmelerinin türleri, vergilendirme ve kar payı dağıtımı, genel ortaklığın tasfiyesi, ortaklık ilişkisi, anonim şirketler, limited şirketler, kurumsal birleşmeler için muhasebe.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 446 Davranışsal Finans (3, 0, 0, 3, 6)

Etkin piyasa hipotezi, finansal bilgi asimetrisi, sinyal teorisi, rasyonel yatırımcı, piyasa anomalileri, stokastik modeller, finansal araçlarının getirisinin tahmin edilmesi, takvim etkilerinin finansal piyasalar açısından incelenmesi

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 448 Para ve Bankacılık (3, 0, 0, 3, 6)

Para ve bankacılık sistemi, para ve ödeme sistemleri, finansal aracıların ekonomideki önemi, bilgi asimetrisi ve maliyeti, ticari bankaların mali tablolar analizi, sigorta şirketleri, emeklilik fonları, finansal piyasalarda risk yönetimi, kredi riski, likidite riski, faiz oranı riski, piyasa riski ve döviz kuru riskinin yönetilmesi, finansal piyasaların izlenmesi ve düzenlenmesi

Ön koşul: BBA 343


BBA 449 Finansal Türevler ve Risk Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Türev piyasaları ve araçları, forward, future, opsiyon ve swap işlemlerinin temel dinamikleri, piyasa etkinliği, makul değer kavramının teorik olarak incelenmesi, alım-satım opsiyonları, opsiyon işlemlerinde işlem maliyetleri, finansal risk yönetim teknikleri, riske maruz değer, hedge fonlar.

Ön koşul: BBA 343


BBA 450 Uluslararası Muhasebe (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası muhasebe standartları ve bu standartları oluşturan kurumların yapısı, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe uygulamalarının standartlaşması.

Ön koşul: BBA 241, BBA 242


BBA 461 Pazarlama İletişimi (3, 0, 0, 3, 6)

Pazarlama İletişimi ile hedeflenen hedef kitlenin kurum ve ürünün farkına varmasının sağlanmasından, kurum ve ürün hakkında bilginin verilmesine, müşteri sadakatinin sağlanmasına ve hatırlatma yapılmasına varan süreçte yaratıcı ve stratejik kararların incelenmesi, reklam, promosyon, sponsorluk, dijital reklam ve pazarlama, medya planlama, reklamın etkinliği konuları

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 462 Satış Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Satış sürecinde uzun vadede karlılık, etkinlik kavramları, bütçelendirme, satış takımları yönetimi, motivasyonu, takım çalışması, satış analizleri ve hedef belirleme teknikleri.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 463 Perakende Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Perakende sektörünün gelişimi ve yönetiminin yanı sıra stratejik karar alma mekanizmaları, fiyatlama, marka yönetimi, rekabet stratejileri ve bütünleşik iletişim yöntemleri.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 464 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Mevcut ve potansiyel tüketicilerin belirlenmesi, hedeflenmesi, ilişkilerin yönetimi, bilgi paylaşımı ve derlenmesi, teknolojinin kullanımı ile ilişkilerin etkin ve uzun vadeli sürdürülmesinin yanı sıra diğer paydaşlar (dağıtım kanalları, aracılar vs.) ile etkin ve stratejik yönetim teknikleri ve becerileri geliştirilmesi

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 465 Elektronik Pazarlama (3, 0, 0, 3, 6)

Sosyal medya ve internet dünyasında tüketicinin hedeflenmesi, sürdürülebilir marka yönetimi kavramının sanal platformlarda önemi, sanal topluluk dinamikleri, viral pazarlama, tüketici hayat tarzları ve değişen tüketici profillerinin pazarlama dünyasında yansımaları.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 466 Uluslararası Pazarlama (3, 0, 0, 3, 6)

Uluslararası Pazarlama ve çağdaş pazarlama anlayışını kavramak, firmaların uluslararası pazarlama faaliyetleri, bu faaliyetlerin planlanması, uluslararası tüketici davranışları, mal politikaları, fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve araştırmaları, bir işletmenin uluslararası firma olma sürecinde etkili olan marka ve pazarlama stratejileri, küresel markaların başarılı uluslararası pazarlama uygulamaları

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 467 Elektronik İşletme (3, 0, 0, 3, 6)

Hızla büyüyen elektronik iş ve ticaret alanlarını saran gelişimler, işletme stratejilerini ve örgüt yapılarını şekillendiren e-iş ve ticaret yöntemleri, elektronik iş uygulamalarının endüstriler ve pazarların üzerindeki geniş etkileri. Elektronik işletme ve ticaretin tarihçesi, ilk e-iş uygulamalarında yaşanan hatalar ve öğrenilen dersler. Günümüzde e-ticaret kullanımı, ortaya çıkan yeni platformlar ve elektronik işletmenin geleceği.

Ön koşul: BBA 102, BBA 261


BBA 481Proje Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Proje özellikleri, proje yönetiminde tehlikeler, amaç ayrıştırma yapısı, proje kültürü, önemli aşamaların planlanması, organize etme, ayrıntı planlama ve ayrıntı organize etme, proje kontrolü, proje işinde kalite.

Ön koşul: BBA282


BBA 482 İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması (3, 0, 0, 3, 6)

Haritalama ve tasarım yoluyla iş süreç yönetimi elemanlarını tanıtma, kurumların önemli iş süreçlerini tanımlaması, tasarlaması ve iyileştirmesi, sürekli performans iyileştirmesi amacıyla süreçlerin modellenmesi ve analizi için yazılım kullanımı.


BBA 483 Kalite Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Kalite yönetimi ve kontrol sistemlerinin ilkeleri, üretim ve hizmet sektörlerinde kalite sistemlerinin tasarım ve geliştirilmesi, kalite iyileştirme programları, kalite bilgi sistemleri.

Ön koşul: BBA282


BBA 484 Satınalma ve Malzeme Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Endüstri, devlet ve diğer kurumlar için malzeme ve ekipman alımı, satın alma, iç talep etme ve stok kontrolü organizasyonu, kaynaktan ambarlara hammaddelerin, süreç içi envanterlerin, bitmiş ürünlerin etkin akışını planlama, yürütme ve kontrol amacıyla aktivitelerin entegrasyonu, pazarlıklar.


BBA 485 Araştırma ve Geliştirme Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Başarılı şirket araştırmaları için gerekli şartlar, kurumsal yönetim ile ilişkili AR-GE yönetimi, stratejik konularda öncelikler, beşeri sermaye ve bilgi birikimi, entellektüel sermaye yönetimi, kalite yönetimi perspektifiyle AR-GE süreçleri çerçevesi, daha iyi performans için AR-GE yönetimi metodolojisi, stratejik AR-GE planlaması için patent portföyleri, AR-GE karar kalite süreçleri, uluslararası AR-GE projeleri, kurumsal teknoloji stok modeli, sanal AR-GE kurumları.


BBA 486 Yenilik Yönetimi (3, 0, 0, 3, 6)

Stratejik ve operasyonel seviyede yenilik yönetiminde önemli unsurlar ve gerekli beceriler, dünyanın önde gelen şirketlerinden gerçek örneklere ve tecrübelere dayalı değişik yaklaşımlar.


BBA 491 Staj (0, 0, 0, NC, 7)

Bu dersin amacı, gerçek bir işyeri ortamını deneyimleyerek, öğrencilerin teorik altyapılarının pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirilmesi ve işletmecilik ve yönetim alanlarında edindikleri kuramsal becerilerine uygulama eksenli profesyonel ufuk kazandırılmasıdır. Bir şirkette 30 işgünü zorunlu staj yapan öğrenciler, birer staj raporu hazırlarlar.

Ön koşul: Üçüncü yıl dersleri